Ordningsregler

Utöver ordningslag (612/2003) gäller följande ordningsregler i våra fastigheter för att befrämja trivsamhet, hälsa och säkerhet:

 Varje invånare måste följa goda seder och renlighet på det sättet att allmänna utrymmena, rummen och inredningar bevaras snygga och oskadade. Skadegöraren är ansvarig för alla uppkomna skador och reparationen görs på dennes bekostnad. Hyresgästerna i boxbostäderna är gemensamt ansvariga för de gemensamma utrymmena i lägenheten.

 Enbart den som skrivit på kontraktet för en box bostad får bo i bostaden.

 Hyresgästen bör informera hyresvärden antalet personer som bor i bostaden och deras personuppgifter.

 Det är förbjudet att spela, sjunga eller använda stereoutrustning samt hushållsmaskiner etc., som stör nattron mellan 22-07. Också annan verksamhet, som stör grannarna är förbjuden även alla andra tider på dygnet.

 Det är tillåtet att parkera fordon endast på områden, som reserverats för detta ändamål. Parkeringsplatserna bör bokas separat.

 Det är förbjudet att rengöra och serva fordon på fastighetsområdet.

 Alla sällskapsdjur bör hållas kopplade på gårdsområdet. Det är förbjudet att rasta sällskapsdjur på barnens lekplatser och i den omedelbara omgivningen. 

 Det är förbjudet att mata vilda djur på gårdsområdet.

 Det är förbjudet att ha sällskapsdjur i en boxbostad.

10§ Det är förbjudet att tigga och sälja varor eller tjänster, samt utöva ideell eller religiös verksamhet från dörr till dörr.

11§ Det är tillåtet att damma mattor och textilier endast på platser som är utsedda för det ändamålet. Det är ovillkorligen förbjudet att damma på balkonger och loftgångar.

12§ Rökning är förbjuden i lägenheter, loftgångar och alla sorters balkonger.

13§ Förvaring av ägodelar är tillåtet endast i förrådsutrymmena i fastighetens allmänna utrymmen. Man får inte förvara ämnen eller föremål som avger lukt eller orsakar skada i de allmänna utrymmena. Man får inte lämna saker på förrådsgångarna.

14§ Det är förbjudet att förvara cyklar, barnvagnar, sportutrustning etc. i entréhallen, trappor, loftgången eller andra allmänna utrymmen. Saker måste föras till förrådsutrymmena som är utsedda för dem.

15§ Man får inte installera uteantenner eller fästa skyltar utomhus utan disponentens tillstånd.

16§ Om du upptäcker fel som behöver repareras eller åtgärdas i din bostad, eller fastigheten och gårdsområdet, gör omedelbart en felanmälan.

Ingen får störa andras boendetrivsel med sitt uppträdande. Utöver måste invånarna följa uppträdande som krävs för husfrid.

Du ansvarar för att dina gäster följer ordningsreglerna och ofog som dina gäster åsamkar.

SAMMARBETSDELEGATIONEN FÖR DE BOENDE 3.10.2023